Polityka Prywatności§1 Zapisy ogólne


1. Niniejsza Polityka Prywatności serwisu https://www.burian.com.pl/, zwana dalej „Polityką” opisuje zasady przetwarzania danych użytkowników serwisu, w tym danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www. dostępnego pod adresem https://www.burian.com.pl/ w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016), zwanej dalej „RODO”, jak również o krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi jednocześnie obowiązek informacyjny Administratora, określony w art. 13 i 14 RODO.§2 Dane Administratora danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Burian Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu, ul. Cyprysowa 240,43-384 Jaworze, KRS: 0000441023, NIP: 9372664764, REGON: 243115367, zwana dalej „Administratorem”.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby, bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej: poczta@burianlogsitic.com.pl§3 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu

1. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne w celu korzystania z serwisu lub z usługi wyceny transportu online stanowiącej usługę znajdującą się na jego stronie internetowej.

2. Podczas korzystania z serwisu Administrator przetwarza następujące dane użytkownika:

a) dane osobowe podane przez użytkownika celem skorzystania z dostępnej na stronie www usługi wyceny transportu online, a to: adres e-mail, numer telefonu, miejsce odbioru i dostawy, a także dane osobowe zawarte w polu dot. szczegółów określających transport i przewożony towar;

b) dane osobowe konieczne celem skorzystania z serwisu m.in. adres IP, dane lokalizacyjne, dane o urządzeniu użytkownika, z którego łączy się z serwisem;

c) inne wyżej niewskazane dane osobowe przekazane przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania łączącej użytkowników z Administratorem umowy bądź podjęcia określonych czynności przed jej zawarciem - w celu realizacji usługi wyceny transportu online, która dostępna jest na stronie www Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych- niezbędność do zawarcia i realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, a także innych przepisów szczególnych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych- wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bądź osoby trzeciej, tj. w szczególności ustaleniu bądź dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, w celach archiwalnych, bądź dowodowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w pozostałym zakresie dane będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez użytkownika zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.§4 Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1. Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych stanowi co najmniej:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych celem wykonania umowy- okres wykonywania umowy oraz czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających;

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych celem realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych;

c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora- do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby fizycznej- do momentu wycofania zgody.§5 Udostępnianie danych osobowych użytkowników serwisu

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępnione następującym odbiorcom danych osobowych:

a) pracownikom, współpracownikom Administratora,

b) podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym m.in.: dostawcy usług, którym Administrator zleca wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawca serwera, podmiot świadczący usługi wsparcia technicznego dla systemów, na których przechowywane są dane osobowe)- na podstawie stosownych umów;

c) podmiotom udostępniającym narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami,

d) organom publicznym, gdy wynika to w przepisów ogólnie obowiązujących- po uprzednim przedstawieniu przez nie żądania ich udostępnienia.

2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę.

3. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.§6 Prawa użytkowników- osób fizycznych, których dane dotyczą

1. Użytkownicy, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację (wówczas gdy dane osób fizycznych są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora). W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika ma on prawo do jej wycofania, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownicy, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.§7 Google Analytics

Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics w celu zbierania informacji na temat ruchu na naszej stronie internetowej. Google Analytics może gromadzić pewne dane osobowe, takie jak adres IP. Działanie Google Analytics jest regulowane przez własną politykę prywatności, która należy zapoznać się z osobna §8 Postanowienia końcowe

1. W serwisie użytkownicy mogą spotkać odsyłacze do innych witryn, których Administrator nie jest właścicielem ani administratorem.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści znajdujące się na takich witrynach i zachęca do zapoznania się z polityką prywatności takich witryn.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany niniejszej Polityki. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności, Administrator informować będzie ogłoszeniem na stronie www, z wyprzedzeniem 7 dni.

5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.08.2023

6. Monitorowanie ruchu na stronie:
Zbieramy dane w celu monitorowania liczby użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane w celach statystycznych i analizy, aby lepiej zrozumieć preferencje użytkowników.